Home / برداشتن محدودیت پروازهای داخلی ایران

برداشتن محدودیت پروازهای داخلی ایران

برقراری پروازهای داخلی ایران

تمامی پروازهای داخلی ایران برقرار است با انتشار ویروس کرونا تقریبا تمامی پروازها در سراسر دنیا لغو شد. اما با توجه به اینکه ضربه به صنعت گردشگری خسارت جبران ناپذیری بر اقتصاد کشورها وارد می‌کند، دولت‌ها در پی این هستند که پس از بحران کرونا و با توجه به کمرنگ …

Read More »